Verzekeringscomité RIZIV bereikt begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg

“Door vanaf het begin samen te werken met alle zorgverstrekkers, konden we vanuit gezondheidszorgdoelstellingen vertrekken”

Brussel, 2 oktober 2023 – Het Verzekeringscomité van het Riziv, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen, heeft vandaag positief beslist over het begrotingsvoorstel gezondheidszorg voor 2024. Meer dan ooit is de beslissing tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met alle zorgverstrekkers, over de grenzen van de verschillende beroepsgroepen heen. “Die nieuwe dynamiek laat ons toe om veel meer te vertrekken vanuit gezondheidszorgdoelstellingen die samenwerking tussen zorgverstrekkers rondom de patiënt bevorderen”, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC).

Onze gezondheidszorg staat voor enorme uitdagingen. We worden geconfronteerd met een energie- en klimaatcrisis en structurele uitdagingen zoals het tekort aan zorgpersoneel.

“Om uit de toestand waarin we ons vandaag bevinden te raken, moeten alle stakeholders in de gezondheidszorg hun veranderingstalent gezamenlijk inzetten. We moeten allen samen werken vanuit een nieuw paradigma, dat een brede visie op gezondheid en gezondheidszorg vooropstelt,” zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College.

Het voorstel werd met meer dan 80% aanvaard. Enkel een groot deel van de vertegenwoordigers van de artsen stemde tegen. Van Gorp: “We vinden het wel jammer dat - ondanks het participatieve proces – een deel van de de beroepsgroep van de artsen zich niet kon vinden in het voorstel, net nu we voor grote hervormingen in de gezondheidszorg staan die een sterke gezamenlijke visie vragen.”

Net daarom heeft het Verzekeringscomité ervoor geopteerd om van bij de start van het begrotingsproces alle betrokkenen samen rond de tafel te brengen. Zorgverstrekkers, vertegenwoordigers van zorgvoorzieningen en ziekenfondsen hebben daarbij criteria afgesproken om keuzes te maken over de financiering van nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg. Van Gorp: “Het gaat daarbij onder meer over de haalbaarheid van voorstellen, de vermindering van gezondheidsongelijkheid, de budgettaire impact of het verband met afgesproken gezondheidszorgdoelstellingen.”

Het Verzekeringscomité heeft onder moeilijke werkomstandigheden een begroting voor 2024 opgesteld. In 2024 is de groeinorm van 2% deels geneutraliseerd door de verschillende regeringsmaatregelen inzake niet-besteedbare middelen. In de regeringsverklaring lazen we dat “de wettelijke groeinorm niet enkel zal dienen ter financiering van het volume-effect in de vraag, maar ook nieuwe zorginitiatieven moet mogelijk maken die mee ten diensten staan van het realiseren van de vooropgestelde gezondheidszorgdoelstellingen en het verlagen van de patiëntenfactuur”. Deze nieuwe initiatieven zouden door de efficiëntiemaatregelen moeten gefinancierd worden. De koudwatervrees om deze efficiëntiewinsten beschikbaar te stellen buiten de eigen sector ten voordele van andere sectoren, legt een zware hypotheek op deze vernieuwing.

Binnenkort zal daarnaast ook de Commissie voor de Gezondheidszorgdoelstellingen voor het eerst samenkomen. “Het is de bedoeling dat het Verzekeringcomité in de toekomst intens overlegt met deze commissie, om zo vanuit de globale gezondheidszorgdoelstellingen een antwoord te bieden aan de uitdagingen”, aldus Van Gorp.

Het Verzekeringscomité sprak zich uiteindelijk uit over een budget van 37,3 miljard euro. De noden in de gezondheidszorg zijn hoog. De uitgestelde marge voor 2024 opende wel budgettaire mogelijkheden in 2025. De kiemen daarvoor worden in 2024 gelegd.

Op die basis keurde het Verzekeringscomité het budgetvoorstel waarin voor 162,5 miljoen euro nieuw gezondheidsbeleid is opgenomen, goed. In de voorstellen die het Verzekeringscomité doet, is vooral aandacht voor het welzijn en waardig werk van zorgverleners, de toegankelijkheid van zorg en geestelijke gezondheidszorg. Zo stelt het Verzekeringscomité onder meer voor om te investeren in de honoraria van logopedisten en vroedvrouwen, in tandzorg en in de intensieve ambulante behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Deze investeringen doet het comité o.a. om de conventioneringsgraad – en dus de toegankelijkheid van de zorg – te verhogen.

Wat betreft de toegang tot zorg, zet het voorstel in op een meer geautomatiseerde toekenning van rechten. Het Verzekeringscomité pleit voor het automatisch toekennen van de Verhoogde Tegemoetkoming aan werklozen en langdurig zieken én het afschaffen van het statuut van samenwonende voor de individuele toekenning van de Verhoogde Tegemoetkoming aan langdurig zieken.

De mutualiteiten hopen dat de regering dit budgettaire voorstel goedkeurt. Het is het resultaat van lange onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers en de mutualiteiten. Dit proces toont eens te meer dat het overlegmodel in ons land werkt.

De gezamenlijke vertegenwoordigers van de ziekenfondsen Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Solidaris, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over CM gezondheidsfonds

Meer dan 4,5 miljoen leden schenken hun vertrouwen aan de Christelijke Mutualiteit (CM). CM ijvert voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg en behartigt de solidariteit die daarvoor nodig is. Om haar doelstellingen te bereiken geeft CM mee vorm aan het gezondheids- en welzijnsbeleid, biedt ze professionele dienstverlening aan haar leden en zet ze mensen aan tot gezond leven.

Neem contact op met

www.cm.be